سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش یک نتیجه

گلینت شامپوی حجم دهنده VOLUME ENERGY SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
شــامپوی تقویــت کننده برای شستشــوی ملایــم موهــای بــی جــان یــا نــازک. جلبــک دریایــی حــاوی مقــدار زیــاد ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه مــی باشــد کــه پوســت ســر را حفــظ و مراقبــت مــی کند. مــواد شستشــو دهندۀ آن از روغــن نارگیــل تهیــه...

گلینت شامپوی هیدرو ویتامین HYDRO VITAMIN SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
شــامپویی اســت کــه بــه مــو طــراوت روز افزون مــی بخشــد. ترکیــب بســیار ملایم آن مناســب موهــای ســالم، اســتفادۀ روزانــه، ورزشــکاران و کــودکان مــی باشــد. ضمنــا جلبــک دریایــی حــاوی مقــدار زیــادی ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه بــوده کــه پوســت ســر را...

گلینت شـامپوی رویتال بـازسازی کننده REVITAL REGAIN SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
یــک شــامپوی غنــی و پــر محتــوا بــرای موهــای مــش، رنــگ یــا فــر شــده اســت. فرمــول خــارق العــادۀ مراقبــت کننــده، بــه مــو جذابیــت ابریشــمین و ســبکی مــی بخشــد. جلبــک دریایــی، حــاوی مقادیــر ضمنــا زیــادی ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه اســت کــه...

گلینت شامپوی اکتیو رفرش ACTIVE REFRESH SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
نوعــی شــامپوی انــرژی زا حــاوی منتــول خنــک کننــده و جینکــو بیلوبــا اســت. ایــن شــامپو درســت مثــل یــک «زنــگ ســاعت پایــان خــواب» عمــل مــی کنــد کــه بــه مــو تازگــی، قــوت و حجــم مــی بخشــد.  مــواد شستشــو دهنــده آن ازروغــن نارگیــل گرفتــه...

گلینت شامپوی درما DERMA REGULATE SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
یــک کــرم پوســت ســر بیولوژیــک حــاوی اســیدهای ضــروری اســت کــه چربــی پوســت ســر را تنظیــم کــرده و از شــوره و خشــکی پوســت ســر جلوگیری مــی کند. T: برای تنظیم عملکرد پوسته سر، مناسب است.در مواردی که تحریک نا گهانی ایجاد...

گلینت شامپوی نوتری اُیل NUTRI OIL SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
شــامپوی حــاوی لیپیــد خــاص بــرای مــوی خشــک و ضخیــم و نیازمنــد مراقبــت، کــه جهــت اســتفاده روزانــه بــرای موهــای فــر و وز، مناســب اســت. بــرای موهــای بلنــد توصیــه مــی شــود کــه   شــامپو را بــا تناســب ۱ بــه ۱۰  بــا  آب  داخــل...

شامپو تغذیه و ترمیم کننده ویشی

0 از 5
0امتیاز
- طراوت بخشیدن به مو بدون چرب و سنگین کردن مو - جلوگیری از مو خوره - مناسب برای موهای آسیب دیده

شامپو ضد ریزش ویشی

0 از 5
0امتیاز

شامپو ضد ریزش ویشی

0 از 5
0امتیاز
-از ریشه تا ساقه مو را انرژی می بخشد - مکمل محصول ضد ریزش موی Aminexil Pro می باشد

شامپو محرک رشد مو و حجم دهنده نئوژنیک ویشی

0 از 5
0امتیاز
- از ریشه تا ساقه مو را انرژی می بخشد - مناسب برای آقایان و خانم ها - برگرداندن حجم و تراکم مو - قابل استفاده بصورت روزانه - محرک رشد مو و حجم دهنده - افزایش ضخامت مو -...

شامپو ضد شوره موی حساس ویشی

0 از 5
0امتیاز
- پوست سر سلامت خود راباز می یابد - پوسته ریزی سر منظم می شود

شامپو موی چرب ویشی

0 از 5
0امتیاز

شامپو موی چرب ویشی

0 از 5
0امتیاز
- از بین بردن چربی سر - حجم دهی به موها - کنترل چربی مو

شامپو ضد شوره موی خشک

0 از 5
0امتیاز
- پوست سر سلامت خود راباز می یابد - پوسته ریزی سر منظم می شود
درحال بارگذاری ...