سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش یک نتیجه

گلینت اسپری حجم دهنده VOLUME ENERGY SPRAY

0 از 5
0امتیاز
یــک نــرم کننــدۀ تقویــت کننــده، بــدون نیــاز بــه شستشــو بــرای موهــای نــازک، بــی جــان و کــم پشــت اســت. فرمــول گرمــازا بــا پروتئیــن ابریشــمی و کراتیــن مایــع، مــو را در بــر گرفته و بــه آن قدرتی ویــژه و حجمــی ســبک مــی...

گلینت اسپری براق کننده دایموند DIAMOND SHINE SPRAY

0 از 5
0امتیاز
اســپری بــراق کننــدۀ بســیار قــوی اســت.  روغــن کِنِدی گرفتــه شــده از  بــادام درخــت کوکویــی در هاوایــی بــه مــوی دارای فــر طبیعــی و وز، نرمــی وحالتی ابریشمین می بخشد.  

گلینت الکسیر نوتری اُیل NUTRI OIL ELIXIR

0 از 5
0امتیاز
الکســیر نوتــری اُیــل را می تــوان به ۳ نوع مختلف مورد استفاده قرار داد: قبل از شستشوی مو: بــه مقــدار کــم روی مــو زده و ماســاژ داده، اجــازه دهیــد کمــی جــذب شــود،ســپس شــامپو بزنیــد. قبل از حالت دادن: بــه مقــدار کــم...

گلینت تونیک درما DERMA REGULATE TONIC

0 از 5
0امتیاز
یــک تونیــک احیــا کننــدۀ پوســت ســر، ضــد شــوره، چربــی و خــارش مــی باشــد. T: درمان مناسب برای رفع شوره سر، بخصوص برای نوجوانان که به علتهورمونهای بلوغ افزایش ترشح چربی در پوست سر، دارای یک پوست سرچرب، چسبنده و دارای...

گلینت سرم ضد ریزش ACTIVE GINKGO ENERGETICUM

0 از 5
0امتیاز
تامیــن ریشــه مــو بــا مــواد مغــذی را بــه وســیله تقویــت گــردش خــون مویرگــی فعــال می ســازد. رشــد مو تحریک شــده و از ریــزش مــو جلوگیــری مــی شــود.این محصول همچنین ازحساســیت پوســت ســر، تولید بیــش از حد غدد چربی، شــوره یا...

گلینت شامپوی حجم دهنده VOLUME ENERGY SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
شــامپوی تقویــت کننده برای شستشــوی ملایــم موهــای بــی جــان یــا نــازک. جلبــک دریایــی حــاوی مقــدار زیــاد ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه مــی باشــد کــه پوســت ســر را حفــظ و مراقبــت مــی کند. مــواد شستشــو دهندۀ آن از روغــن نارگیــل تهیــه...

گلینت شامپوی هیدرو ویتامین HYDRO VITAMIN SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
شــامپویی اســت کــه بــه مــو طــراوت روز افزون مــی بخشــد. ترکیــب بســیار ملایم آن مناســب موهــای ســالم، اســتفادۀ روزانــه، ورزشــکاران و کــودکان مــی باشــد. ضمنــا جلبــک دریایــی حــاوی مقــدار زیــادی ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه بــوده کــه پوســت ســر را...

گلینت شاور ژل پوست های حساس SENSITIVE SHOWER GEL

0 از 5
0امتیاز
یــک ژل حمــام ملایــم، خوشــایند و کنترل کننــدۀ چربــی، بــرای انــواع پوســت اســت، بــه ویــژه جهت پاکســازی پوســت حســاس و خشــک. دارای روغــن جوجوبــا می باشــد کــه رطوبــت پوســت را تأمیــن مــی کنــد. حتــی بــا حمــام کــردن زیــاد، پوســت نــرم و...

گلینت شـامپوی رویتال بـازسازی کننده REVITAL REGAIN SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
یــک شــامپوی غنــی و پــر محتــوا بــرای موهــای مــش، رنــگ یــا فــر شــده اســت. فرمــول خــارق العــادۀ مراقبــت کننــده، بــه مــو جذابیــت ابریشــمین و ســبکی مــی بخشــد. جلبــک دریایــی، حــاوی مقادیــر ضمنــا زیــادی ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه اســت کــه...

گلینت شامپوی اکتیو رفرش ACTIVE REFRESH SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
نوعــی شــامپوی انــرژی زا حــاوی منتــول خنــک کننــده و جینکــو بیلوبــا اســت. ایــن شــامپو درســت مثــل یــک «زنــگ ســاعت پایــان خــواب» عمــل مــی کنــد کــه بــه مــو تازگــی، قــوت و حجــم مــی بخشــد.  مــواد شستشــو دهنــده آن ازروغــن نارگیــل گرفتــه...

گلینت شامپوی درما DERMA REGULATE SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
یــک کــرم پوســت ســر بیولوژیــک حــاوی اســیدهای ضــروری اســت کــه چربــی پوســت ســر را تنظیــم کــرده و از شــوره و خشــکی پوســت ســر جلوگیری مــی کند. T: برای تنظیم عملکرد پوسته سر، مناسب است.در مواردی که تحریک نا گهانی ایجاد...

گلینت شامپوی نوتری اُیل NUTRI OIL SHAMPOO

0 از 5
0امتیاز
شــامپوی حــاوی لیپیــد خــاص بــرای مــوی خشــک و ضخیــم و نیازمنــد مراقبــت، کــه جهــت اســتفاده روزانــه بــرای موهــای فــر و وز، مناســب اســت. بــرای موهــای بلنــد توصیــه مــی شــود کــه   شــامپو را بــا تناســب ۱ بــه ۱۰  بــا  آب  داخــل...
درحال بارگذاری ...